Metode

Linda Petersen Psykotraumatolog RITS®

Psykotraumatologi RITS® (Rekonstruktion og Integration af Traumatisk Stress)


RITS® er en metode til psykisk stress- og krisebearbejdning for enkeltpersoner og grupper. RITS® anvendes  bredt i Danmark, Norge, Sverige og Grønland. Metoden anvendes af såvel profesionelle behandlere, som personer i redningsberedskabet, forsvaret og erhvervslivet, uden psykoterapeutisk baggrund, hvor den primært anvendes til kollegastøtte.


RITS® er skabt på et kognitivt, psykodynamisk og narrativt grundlag, ligesom metoden benytter sig af en række pædagogiske modeller, der synliggører sammenhængene imellem stressorer og reaktioner. Der kan efter  behov anvendes forskellige værktøjer som f.eks. koncentrations- og afspændingsøvelser.


Fordelen ved  RITS® metoden er, at den meget hurtigt og præcist, (ofte allerede ved første samtale) kan afdække hvilke enkeltelementer i en voldsom oplevelse, der har ført til traumatiseringen. Gennem en grundig rekonstruktion af traumet, hvor de dybereliggende emotionelle temaer afdækkes og bevidstgøres, bliver det klart for både klient og traumatolog, hvilke episodiske elementer, der skal arbejdes videre med. Via den efterfølgende integration sættes traumet ind i en ramme, der tager højde for tidligere erfaringer og aktuelle livsvilkår, som dermed løsner den spænding traumet har efterladt hos klienten. Under samtalerne bliver det tydeligt, hvorfor man reagerer som man gør, så den oplevede hændelse og egne reaktioner får tilført en ny mening, -som man kan arbejde videre med i livet.

 

Metoden er udviklet i Norge af Dr. Are Holen, som er specialist  i psykiatri og professor ved Institut for neuromedicin ved NTNU i Trondheim. Han har været en pioner indenfor erfaringsbaseret læring af kommunikation, gruppedynamik og tværfagligt samarbejde i praksis nationalt såvel som internationalt. Are Holen er født i Oslo den 18. juli 1945. Han har fuldført to professionsstudier ved Universitetet i Oslo (psykologi 1972 og medicin 1978) og har gennem en stor del af sit liv arbejdet med krise- og katastrofepsykologi. Are Holen ejer alle rettigheder til det registrerede varemærke RITS®, og i samarbejde med Soscon - Institutt for Krisehåndtering, har han det overordnede ansvar for uddannelsen i Psykotraumatologi RITS®.


Uddannelsen til psykotraumatolog RITS® udbydes i Norge, Sverige (og enkelte moduler i Danmark) af det norske firma SOSCON - Institutt for Krisehåndtering og Høgskolen i Hedmark. Uddannelsen tages i 8 trin, og hvert trin er på 2-5 hele dages internatkursus. Der skal bestås en række mundtlige og skriftlige eksamener undervejs. Den registrerede RITS® uddannelse er godkendt som efteruddannelse med 60 ECTS-point svarende til 1 års studier og kan således fra bachelorniveau indgå i en relevant mastergrad. I Danmark udbyder  Center for Beredskabspsykologi også de første 4 trin af uddannelsen, -efter en trepartsaftale med Are Holen og SOSCON.

Den svenske professor i psykiatri og psykoanalytiker Johan Cullberg definerer en krise således: 

"Man kan siges at befinde sig i en psykisk krisetilstand,  når ens tidligere erfaringer og indlærte reaktionsmønstre

ikke er tilstrækkelige til, at man kan forstå og psykisk beherske den livssituation man er havnet i".

Jeg, og psykolog, psykiater, Dr. med. Are Holen.

Kurs mod Livet

v./ Linda Petersen

2650 Hvidovre

Mob. 2023 7372

mail@kursmodlivet.dk


Copyright © 2019